CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

APELÂND LA SERVICIILE EASTLINES ȘI PRIN LANSAREA COMENZII ONLINE SAU TELEFONIC, EXPEDITORUL (ȘI ASOCIAT DESTINATARUL SAU TERȚA PERSOANĂ CARE LANSEAZĂ COMANDA) IA LA CUNOȘTINȚĂ, ESTE PERFECT DE ACORD ȘI SE OBLIGĂ ÎN TOTALITATE SĂ RESPECTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE EXPUȘI ÎN ACEST DOCUMENT.

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI GENERALI

Următorii termeni sunt folosiți în mod curent în derularea activității noastre:
1. EASTLINES: (serviciul/serviciile de coletărie EASTLINES, EASTLINES-coletărie cu discount) este numele general (marca, brand-ul, numele comercial) folosit pentru identificarea serviciilor de curierat, transport internațional și serviciilor conexe acestor activități furnizate de un grup mai complex de firme din Marea Britanie și România. Grupul de firme EASTLINES folosește atât logistica proprie cât și o serie de sub-contractori pentru a putea performa eficient în activitatea de curierat de la ușă la ușă și transport internațional în Europa.
2. EXPEDIȚIE (EXPEDIERE): trimitere în regim poștal (de la ușă la ușă sau cu predare/preluare la/de la sediile autorizate), formată din una sau mai multe părți componente (plicuri, colete, paleți) trimise de la un expeditor la un singur destinatar;
3. FURNIZOR: prestatorul de servicii poștale, de transport și curierat, în acest caz EASTLINES (cu specificarea de la pct I.1.)
4. BENEFICIAR: clientul (persoană fizică sau juridică) care beneficiază de serviciile poștale prestate de furnizor (în general Expeditorul dar și asociat Destinatarul sau terța persoană care lansează comanda)
5. COLET POȘTAL: trimitere poștală ce respectă greutatea și dimensiunile maxime impuse de furnizorul de servicii care conține bunuri cu sau fără valoare comercială;
6. COLETĂRIE: serviciu de expediere și transport colete în regim poștal;
7. PALET: trimitere formată din mai multe parți componente consolidate prin proceduri specifice (înfoliere, ancorare) pe un suport special (din lemn, plastic, metal) și care se poate manevra cu utilaje speciale (stivuitoare, transpaleți, lifturi platformă, etc);
8. EXPEDITOR: persoana (fizică sau juridică) care trimite expediția (trimiterea în regim poștal) către destinatar;
9. DESTINATAR: persoana (fizică sau juridică) expres specificată și mandatată să primească expedierea poștală trimisă de expeditor;
10. ETICHETA: documentul special, vizibil și bine atașat pe suprafața fiecărui colet poștal (sau părți ale unei expedieri: plic, colet, palet) și care conține elementele necesare identificării destinatarului, a adresei și detaliilor de contact ale acestuia cât și alte elemente specifice ce țin de identificarea, rutarea și urmărirea derulării expedierii;
11. AWB: (AIR WAYBILL) termen internațional folosit pentru documentul de însoțire al expediției, document specific ce cuprinde toate elementele caracteristice expedierii, (incluzând numar AWB, coduri de bare de urmărire, etc) cât și elemente ale relației contractuale între furnizorul de servicii poștale și beneficiar;
12. ZI LUCRĂTOARE: zilele din săptămână în care furnizorul de servicii poate lucra efectiv (luni-sâmbătă inclusiv), sunt excluse zilele nelucrătoare (duminica și sărbătorile legale specificate atât în România, în Marea Britanie cât și în țările de tranzit);
13. SERVICIUL STANDARD: serviciu poștal standard negarantat ce presupune predarea trimiterii la adresa destinatarului respectând timpul estimat de tranzit și livrare, fără atragerea răspunderii furnizorului în cazul întârzierilor;
14. SERVICIUL EXPRESS: serviciu poștal rapid, de obicei par avion, negarantat (sau în funcție de specificațiile furnizorului), ce presupune predarea trimiterii la adresa destinatarului (personal acestuia sau persoanei autorizate de acesta) respectând timpul de tranzit și livrare specificat inițial;
15. VALOARE DECLARATĂ: valoarea totală intrinsecă a trimiterii, valoarea totală în bani a produselor expediate, care stă și la baza calculului asigurării. Valoarea declarată trebuie demonstrată cu documente conforme (chitanțe, facturi, bonuri de casă, evaluări, etc) în cazul declanșării mecanismului de soluționare a reclamațiilor și a despagubirii.
16. RAMBURS: serviciu poștal special pentru trimiteri înregistrate care specifică achitarea bunurilor ce fac obiectul trimiterii speciale (sau cumulat și a serviciilor prestate) de către destinatar expeditorului prin intermediul rețelei furnizorului;
17. CONFIRMARE DE PRIMIRE: serviciu poștal special pentru trimiteri înregistrate și care constă în obținerea confirmării scrise privind predarea trimiterii la destinatar și punerea la dispoziție către expeditor a acestei dovezi;
18. SCHIMBARE DESTINAȚIE: serviciu poștal special pentru trimiteri înregistrate prin care, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare și într-un termen convenit cu furnizorul, se poate schimba adresa de destinație înscrisă pe trimiterea poștală sau trimiterea poate fi oprită predării;
19. LIVRARE SPECIALĂ: serviciu poștal special pentru trimiteri înregistrate care constă în predarea trimiterii respectând indicațiile expeditorului în legătură cu data și intervalul orar specificat în mod expres pentru predarea la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate de beneficiar.

II. DISPOZIȚII GENERALE

1. Relațiile contractuale de tipul prestării de servicii poștale apar între cele două părți contractuale (Beneficiar și Furnizor) cel mai târziu odată cu lansarea (inserarea) comenzii de trimitere din partea clientului și acceptarea ei de către Furnizor, dacă nu există alte înțelegeri contractuale pregatite și semnate în prealabil;
2. Condițiile generale ale acestui document privind prestarea serviciilor poștale, de curierat și de transport internațional propuse clienților noștri respectă cadrul legal european în vigoare din domeniu prevăzut de:
– Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității Europene;
– Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii;
– Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 13/2013 privind Serviciile Poștale cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 187/2013 a Parlamentului României pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale
– Deciziile și reglementările ANCOM România (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglemetare în Comunicații din România)
– Prevederile legale OFCOM în Marea Britanie;
– Convenția din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, semnată la Geneva (CMR*), ratificată de România prin Decretul 451/1972 la data 06 decembrie 1972;
3. Condițiile generale privind furnizarea tuturor serviciilor poștale se aplică tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii poștale, inclusiv în cazurile de neacceptare și nepreluare a trimiterilor poștale, cu exceptia cazurilor în care prevalează alte dispoziții obligatorii din alte acte constitutive;
4. EASTLINES LTD oferă servicii incluse în sfera serviciului universal (definit de legislatia în vigoare), dar și neincluse în sfera serviciului universal („non regulated services” conform OFCOM în Marea Britanie) sau servicii de transport rutier internațional în regim de grupaj în următoarele condiții:
– Se acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, respectând GHIDUL DE AMBALARE EASTLINES;
– Prin lansarea (inclusiv inserarea online) a comenzilor către operatorii sau agenții EASTLINES, expeditorul este de acord cu termenii și conditiile EASTLINES, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

III. PREGĂTIREA TRIMITERILOR

1. Este obligatorie lansarea comenzilor (telefonic sau online) numai după pregătirea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii. Comenzile lansate înainte de încheierea acestor operațiuni nu pot fi conforme cu realitatea și pot fi unilateral anulate de către Furnizor;
2. Expeditorul are întreaga responsabilitate cu privire la respectarea restricțiilor de conținut, pregătirea, protejarea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii și nu poate invoca excepția necunoașterii sau a neinformării în cazul în care comanda a fost lansată de altă persoană (destinatar sau terț);
3. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință și respectând condițiile impuse de LISTA DE RESTRICȚII și de GHIDUL DE AMBALARE ale EASTLINES;
4. Beneficiarul este unic răspunzator pentru:
a. asigurarea dispunerii corecte și a protejării interioare adecvate ale conținutului trimiterii, în funcție de fragilitatea sau specificul acestuia,
b. ambalarea corectă interioară cât și exterioară a trimiterii, folosindu-se materiale de calitate, conform indicațiilor GHIDULUI DE AMBALARE,
c. sigilarea exterioară completă care să nu permită accesul la conținut fără a lasa urme vizibile, folosind banda de sigilare conformă,
d. asigurarea etichetarii corecte, conținând toate elementele obligatorii,
e. marcarea cu semne vizibile specifice, care indică grija la manevrare, poziționarea în stivă, conținutul special;
f. păstrarea detaliilor complete legate de conținutul trimiterii, exprimat în lista de conținut a acesteia și punerea la dispoziția Furnizorului a acestor detalii;
5. Se iau la cunoștință de catre Beneficiar condițiile specifice caracteristice domeniului curieratului și transportului internațional ce presupun în prelucrarea trimiterior: manevrare manuală, încărcare, descărcare, sortare, dispunere în stivă, transport și manipulare mecanică cu mijloace specifice și echipamente (înălțime de cădere în diagonală de la 80 cm), condiții climatice variate, transport rutier sau aerian. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință aceste condiții și sunt protejate ca atare;
6. Serviciile prestate de Furnizor nu cuprind și nu prevăd obligații sau responsabilități cu privire la pregătire, ambalare, sigilare sau etichetarea trimiterilor ci se referă doar la transport și activitățile conexe deplasării trimiterilor între expeditor și destinatar;
7. Implicarea în nume personal a reprezentanților Furnizorului în pregătirea trimiterilor Beneficiarului sau folosirea materialelor de ambalare furnizate de Furnizor contra cost sau gratuit nu atrage răspunderea acestuia și nu exonerează Beneficiarul de răspunderea unilaterală a pregătirii expedițiilor;
8. Se iau la cunoștință excluderile și limitările de responsabilitate ale Furnizorului cu privire la pierderi, daune, deteriorări și furturi în cazul folosirii (neconforme în ambalarea exterioară a trimiterilor) valizelor, genților de mână, sacoșelor de rafie sau a oricăror alte mijloace similare cât și a sacilor și pungilor de plastic fără respectarea normelor de ambalare prevăzute de GHIDUL DE AMBALARE EASTLINES;
9. Nu este recomandată lipirea sau unirea diferitelor colete prin legare sau sigilare împreună. Se pot prelua numai trimiteri formate din colete individuale, nelipite/nelegate între ele și care circulă sub coduri de identificare și etichete unice, indiferent de mărimea sau forma lor. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pierderii părților de expediție sau deteriorărilor aparute ca urmare a nerespectării acestei condiții;
10. În cazul expedițiilor nepregătite corespunzător la momentul lansării comenzilor și a situațiilor ce pot apărea ca urmare a nerespectării acestei condiții, Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul și este de acord să achite suplimentar:
a. diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului, prin modalitățile de plată indicate de acesta,
b. penalitățile impuse de sub-contractori apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
c. costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
d. costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregătirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
e. costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, a depozitării, a încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete,
g. costurile suplimentare înregistrate ulterior ridicării pentru re-ambalare, re-sigilare, re-etichetare în cazul trimiterilor care nu sunt pregătite corespunzator,
h. amenzile, imputările legale ordonate de autoritățile de control, costurile legale de reprezentare și prejudiciul apărut în cazul nerespectării restricțiilor legale de conținut ale trimiterilor;
11. În cazul trimiterilor cu conținut ilegal sau care nu respectă legislația în vigoare, Furnizorul va sesiza autoritățile competente și va colabora cu acestea prin punerea la dispoziție a tuturor detaliilor necesare pentru identificarea responsabililor;
12. Trimiterile poștale considerate corpuri delicte precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracțiunilor și a autorilor lor vor fi puse la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, dar numai în baza dispoziției scrise a autorităților competente;
13. Beneficiarul este pe deplin răspunzator din punct de vedere legal și își asumă demersurile recuperării în cazul în care expediția sau părți componente ale acesteia vor fi reținute de autoritătile de drept (autoritate vamală, poliție, autorități sanitare, autorități fiscale) din cauza nerespectării legilor și reglementărilor vamale, de tranzit și transport internațional sau normelor sanitar veterinare și de sănătate publică;
14. Furnizorul, prin reprezentanții sau sub-contractorii acestuia, nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere legal sau material în situația în care Beneficiarul nu respectă restricțiile legale de conținut ale trimiterilor și va fi pe deplin exonerat de orice răspundere, fiind considerat transportator de bună credință;
15. Furnizorul va trage la răspundere Beneficiarul și se va îndrepta către acesta pe cale legală, impunând despăgubiri și daune interese pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în această situație (amenzi, penalizări, confiscări, întârzieri în tranzit ca urmare a verificărilor, costuri legale de reprezentare);

IV. RESTRICȚII DE CONȚINUT ȘI LIMITĂRI

1. Ca urmare a normelor vamale stricte, a legislației în vigoare cu privire la tranzitul internațional al mărfurilor în țările din Comunitatea Europeană, a taxelor vamale și accizelor aplicabile în diferite state, cât și a normelor sanitar veterinare și de sănătate publică cu privire la transportul diferitelor produse, Beneficiarul ia la cunoștință și se obligă a respecta restricțiile de conținut, ambalare cât și de limitările de răspundere și asigurare impuse de Furnizor prin LISTA DE RESTRICȚIILISTA DE RESTRICȚII conține următoarele:

2. PRODUSE INTERZISE total și categoric neacceptate ca urmare a legislației în vigoare, a gradului de pericol sau de risc și care prin natura conținutului sau a ambalării pot pricinui pagube persoanelor, mediului, spațiilor și echipamentelor utilizate cât și celorlalte trimiteri. Identificarea acestor produse în trimiterile preluate de Furnizor duce la denunțarea unilaterală a relației contractuale și la declanșarea procedurii de returnare, notificare autorități sau distrugere, conform prevederilor punctului VII. Aceste produse sunt:

1. arme de foc (inclusiv cele cu aer comprimat sau de vânătoare)
2. arme albe (orice poate răni o persoană, incluzând cuțite, săbii ornamentale)
3. explozibili și muniție
4. artificii, pocnitori și alte produse pirotehnice
5. produse solide ușor inflamabile (cremene, pietre de brichete, chibrituri)
6. produse lichide ușor inflamabile (solvenți, decapanți, alcool de concentrație)
7. produse gazoase explozibile sau volatile (butelii cu gaz, aerosoli, extinctoare)
8. materiale și deșeuri radioactive, corozive, oxidante (inclusiv acid de baterii)
9. substanțe și deșeuri toxice și otrăvuri (incluzând erbicide, pesticide)
10. baterii (incluzând cele cu litiu, baterii auto)
11. droguri ilegale, produse farmaceutice asimilate
12. substanțe etnobotanice sau halucinogene
13. medicamente cu prescripție medicală
14. sânge, mostre pentru analize medicale, dejecții sau secreții animale sau umane
15. organe pentru transplant, material sanitar sau medical cu regim special
16. rămășițe umane sau animale (inclusiv oseminte, cenușă din incinerări)
17. piei sau blănuri de animale neargăsite, neprelucrate
18. animale vii sau moarte (incluzând păsări, reptile, insecte)
19. plante, flori naturale, semințe sau germeni
20. fildeș și produse din fildeș
21. țigări și alte produse din tutun (incluzând tutun vărsat sau neprelucrat)
22. material pornografic sau împotriva bunelor moravuri sau ordinii publice afișat exterior trimiterilor sau neprotejat în interiorul trimiterilor
23. lichide de orice fel (inclusiv cele cu vâscozitate mare), indiferent de ambalare
24. adezivi și vopsele
25. motoare, generatoare, piese mecanice ce conțin produse petroliere, uleiuri
26. metale prețioase, pietre prețioase, bijuterii din metal prețios
27. bani (în orice monedă), instrumente financiare la purtator
28. carduri bancare de plată
29. produse contrafacute care circulă în vederea comercializării împotriva legii
30. antichități, lucrări de artă, tablouri din patrimoniul național cu regim special
31. bunuri cu valoare totală mai mare de echivalentul a £500 pe trimitere
32. produse ale căror import sau export sunt interzise sau necesită aprobări speciale sau documente însoțitoare conforme în concordanță cu reglementările legale în țările de proveniență, destinație sau de tranzit
33. produsele perisabile care necesită condiții speciale de transport și autorizare (produsele alimentare)
34. orice produse care periclitează integritatea, sănătatea și igiena personalului, integritatea bazei logistice și a echipamentelor sau a celorlalte expediții manevrate și care aduc atingere normelor de protecție a muncii, a prevenției împotriva incendiilor, a protecției mediului sau a normelor sanitare și de sănătate publică;

3. PRODUSE ACCEPTATE FĂRĂ ASUMARE DE RĂSPUNDERE, care pot fi preluate doar pe răspunderea Beneficiarului, fără posibilitatea despăgubirii atât în cazul pierderii totale sau parțiale cât și a deteriorării de orice fel. Acestea nu pot fi cuantificate ca valoare intrinsecă sau nu respectă normele impuse de Furnizor iar pagubele apar ca urmare a faptei expeditorului. Sunt preluate fără valoare declarată, pe răspunderea Beneficiarului și fără posibilitatea despăgubirilor:

1. documente de identitate personala originale (buletin, pasaport, certificat de nastere, permis de conducere, etc)
2. cecuri, bilete cu valoare, instrumente financiare la purtator, cambii, certificate de trezorerie, actiuni, alte valori
3. documente sau date personale si comerciale pe suport material (hartie) sau electronic (cd, hard-disk, memory stick) inclusiv suportul acestora (inclusiv declarații, împuterniciri, contracte, autorizații, notificări, cereri, aprobări, plângeri, sesizări și alte documente asimilate acestor categorii)
4. produse interioare trimiterilor insuficient și necorespunzător pregătite și protejate conform fragilității, incorect ambalate sau incomplet sigilate și care nu respectă indicațiile din GHIDUL DE AMBALARE
5. produse care ies din ambalaj, sunt atașate/legate de alte colete fără ambalare separată sau care sunt dispuse în colete unite/legate între ele nepreluate separat
6. materiale și produse folosite la protejare, ambalare, sigilare, inclusiv dacă se folosesc genți, valize, poșete, huse, lăzi, cutii, recipiente sau articole similare. Acestea circulă fără valoare, doar ca ambalaj și fără a putea fi despăgubite pentru deteriorări de orice fel, înlocuire sau pierdere;

4. PRODUSE ACCEPTATE DOAR CU RĂSPUNDERE PARȚIALĂ care pot fi preluate doar cu acceptarea unei responsabilități limitate din partea Furnizorului de servicii poștale, chiar dacă au fost pe deplin respectate indicațiile de ambalare din GHIDUL DE AMBALARE.

Astfel, Furnizorul specifică următoarele situații:

a. VA RĂSPUNDE PENTRU PIERDEREA TOTALĂ ÎN TRANZIT ÎN LIMITA VALORII DECLARATE, DAR NU VA RĂSPUNDE PENTRU DETERIORĂRI (INCLUSIV DAUNE TOTALE). Asumarea despăgubirilor intervine doar în cazul pierderii totale a trimiterii (dispariție, furt, pierdere din vina Furnizorului) și este exclusă orice posibilitate a despăgubirilor în cazul daunelor, deteriorărilor de orice natură (externă sau internă, inclusiv a daunei totale), chiar dacă sunt bine ambalate (conform GHIDULUI DE AMBALARE EASTLINES), ca urmare a specificului foarte fragil, instabil, special sau incompatibil cu specificul logistic și gama de servicii prestate de către Furnizor. Aceste produse sunt:
1. produse din sticlă și orice produse sau elemente ce conțin sticlă
2. produse din porțelan, ceramica, lut
3. produse din piatră, marmură, rășini, gresie, faianță
4. produse și elemente din plastic, fontă sau alte materiale ușor casabile (inclusiv modele și machete)
5. piese fragile și componente auto voluminoase din tablă, aluminiu, plastic, sticlă (portieră, capotă, plafon, bară auto, parbriz, lunetă, etc)

b. VA RĂSPUNDE ATÂT PENTRU PIERDEREA TOTALĂ ÎN LIMITA VALORII DECLARATE CÂT ȘI PARȚIAL, PÂNĂ LA UN ANUMIT PLAFON IMPUS, PENTRU ORICE DETERIORĂRI. Asumarea despăgubirilor intervine atât în cazul pierderii totale a trimiterii (dispariție, furt, pierdere din vina Furnizorului), în limita valorii declarate de Beneficiar, cât și în cazul deteriorărilor suferite în timpul custodiei la Furnizor, însă doar într-un anumit plafon impus de despăgubire în acest caz, indiferent de valoarea declarată sau asigurarea achitată de Beneficiar. Astfel, sunt acceptate cu răspundere parțială, cu specificarea plafonului maxim la plata despăgubirilor pentru orice deteriorări (interne sau externe), indiferent de asigurarea plătită și valoarea produselor demonstrată cu documente:
1. piese de mobilier asamblate (altele decât cele plat-ambalate – flat-packed) cu despăgubire maxim acceptată până la £50.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
2. canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele și alte piese de mobilier ce presupun prezența la manevrare a cel puțin 2 persoane cu despăgubire maxim acceptată până la £50.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
3. electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, mașini de spălat, cuptoare, aragaze, mașini de spălat vase, cuptoare cu microunde cu despăgubire maxim acceptată până la £100.00/colet (în cazul în care nu s-a optat pentru servicii de mutare speciale propuse de Furnizor, cu alte specificări de asigurare)
4. televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasmă, digitale, monitoare PC cu despăgubire maxim acceptată până la £200.00/colet
5. laptopuri, tablete, calculatoare desktop, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile cu despăgubire maxim acceptată până la £200.00/colet

V. LANSAREA COMENZILOR

1. Furnizorul pune la dispoziția clienților și publicului interesat următoarele canale de contact, de informare și de lansare comenzi:
a. telefonic – apelând unul din numerele de telefon de contact, afișate public;
b. online – folosind formularele online sau facilitățile puse la dispoziție pe internet (cont client, aplicație telefon, import comenzi, etc);
c. puncte de lucru fixe sau mobile deschise publicului;
2. Nu sunt acceptate și nu pot fi procesate comenzi transmise prin email simplu, mesaj în cadrul rețelelor de socializare, mesaj text de tip SMS sau apelând alte numere de telefon arondate reprezentanților, nespecificate ca fiind canale oficiale de contact;
3. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru întârzierile sau pierderile înregistrate direct sau indirect ca urmare a ignorării comenzilor transmise pe alte canale decat cele stabilite la punctul V.1;
4. Nu se pot prelua comenzi fără cunoașterea de către Beneficiar a tuturor detaliilor obligatorii:
a. numele complete ale persoanelor implicate (expeditor, destinatar),
b. adresele complete și corecte folosite în comandă și etichetare (județ, localitate, stradă, număr casă, bloc, scară, etaj, apartament),
c. codul poștal aferent adresei,
d. numere de telefon de contact (incluzând prefixul de județ, după caz),
e. adrese de email pentru notificări automate,
f. numărul exact al coletelor,
g. greutatea reală cât mai precisă (în kilograme),
h. dimensiunile coletelor (lungime, lățime, înălțime măsurate în cm).
i. conținutul detaliat al expedierilor (inclusiv exprimat în lista de conținut)
5. Comenzile transmise fără detaliile complete necesare, transmise eronat prin alegerea unor servicii inadecvate, care nu sunt disponibile Beneficiarului și tipului de trimitere a acestuia, pot fi unilateral refuzate și anulate de Furnizor, prin reprezentanții săi, inclusiv după inserarea și confirmarea lor online;
6. Nu sunt acceptate livrările la casuțe poștale (PO BOX) sau la adrese de tipul BFPO;
7. În cazul ridicărilor sau livrărilor la persoane juridice, campusuri școlare, universitare sau adrese asimilate cât și în cazul complexurilor rezidențiale securizate, trimiterile vor fi lăsate în zona specială desemnată (recepție, post-room, mail-room, front office, etc), Furnizorul neavând obligația de a depăși aceste spații specifice;
8. Anularea comenzilor se face cu informarea Beneficiarului prin email și cu returnarea în totalitate a sumelor deja achitate în termen de 3 zile lucrătoare de la decizia de anulare;
9. La momentul transmiterii comenzilor (telefonic sau online), Beneficiarul își asumă răspunderea pentru transmiterea detaliilor incorecte și iși exprimă în mod expres acordul său:
a. să achite suplimentar diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului,
b. să suporte pierderile înregistrate ca urmare a plății în exces a unui preț mai mare obținut prin exagerarea greutății, dimensiunilor, încadrarea în zonele tarifare incorecte sau alegerea serviciilor greșite,
c. să achite penalitățile impuse apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
d. să achite costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
e. să achite costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregatirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, re-etichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
f. să achite costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete;
10. Detaliile incorect declarate sau completate în comandă, legate de nume de persoane (expeditor, destinatar), adrese complete (de expediere sau destinație), numere de telefon de contact, pot duce la întârzieri sau la imposibilitatea livrării trimiterii, fapt pentru care Furnizorul nu este și nu poate fi responsabil;
11. Înainte de înregistrarea expedierii la Furnizor, Beneficiarul trebuie să se informeze și să verifice dacă expedierile sale conțin bunuri excluse de la livrare conform LISTEI DE RESTRICȚII de la punctul IV. Necunoșterea restricțiilor nu poate fi invocată pentru evitarea aplicării procedurii de returnare sau distrugere;
12. În cazul în care există dubii cu privire la încadrarea bunurilor în lista de restricții, Beneficiarul trebuie să anunțe Furnizorul și să aștepte decizia acestuia înainte de lansarea comenzii;
13. La momentul comenzii, Beneficiarul trebuie să declare valoarea trimiterii (atestată de documente în cazul asigurării suplimentare). Nu sunt acceptate trimiteri cu valoare totală declarată mai mare de £500.
14. Când sunt expediate bunuri impozabile, mărfuri în regim comercial sau alte produse ce au obligația a fi însoțite de documentații, autorizații, aprobări, facturi de proveniență sau către beneficiari, documente de însoțire a mărfurilor, Beneficiarul răspunde de asigurarea întregii documentații necesare pentru autoritățile vamale sau de control și acestea trebuiesc atașate la trimitere, într-un plic vizibil exterior ușor accesibil.
15. Comenzile transmise deja Furnizorului pot fi anulate sau modificate de Beneficiar cu cel puțin 24 de ore (cu o zi, maxim până în ora 15.00 GMT) înainte de ziua programată pentru ridicarea de la adresă;
16. Anularea sau modificarea comenzilor se face direct de Beneficiar doar telefonic, în contact cu operatorii Furnizorului sau online prin formularele specifice puse la dispoziția clienților și nu vor fi luate în considerare notificările trimise prin mesaje text de tip SMS, email sau alte mesaje prin rețelele de socializare.

VI. PLATA SERVICIILOR, PENALITĂȚI ȘI COSTURI SUPLIMENTARE

1. Cu excepția cazurilor în care a fost prevăzut anterior contractual, plata serviciilor se va efectua în conformitate cu lista de prețuri actuală a Furnizorului. Se vor aplica tarifele valide în ziua plasării comenzii de expediere;
2. Prețul serviciilor prestate de Furnizor este calculat în funcție de:
a. greutatea reală a trimiterii (în kilograme și subdiviziuni),
b. greutatea optimă (cea mai mare dintre greutatea reală și cea volumetrică–ce implică și dimensiunile trimiterii) în cazurile specificate,
c. încadrarea în anumite zone de tarifare la ridicare și livrare sau de distanțele de anumite puncte de lucru,
d. tipul de serviciu ales (caracteristici specifice: logistica implicată, urgența, garantarea livrării într-un anumit interval de timp, servicii speciale adiacente, notificări),
e. costuri și servicii suplimentare pentru care optează Beneficiarul,
f. costuri suplimentare ce intervin pe parcursul prestării serviciilor ca urmare a unor situații independente de voința Furnizorului sau ca urmare a acțiunilor Beneficiarului;
3. Din momentul în care comanda este transmisă către Furnizor, Beneficiarul își exprimă acordul cu modalitățile de procesare ale comenzii, cu rutele și modalitățile de transport și manevrare cât și cu tarifele practicate, costurile suplimentare și penalitățile ce pot interveni obiectiv ulterior. Beneficiarul nu poate invoca necunoașterea acestora ulterior lansării comenzilor în scopul evitării plăților sau a nerespectării procedurilor;
4. Nerespectarea termenului minimal de anulare sau modificare a comenzii aduce prejudicii Furnizorului și acesta este îndreptățit să impună și să rețină din orice plăți ale Beneficiarului costurile înregistrate cu organizarea, programarea și plata sub-contractorilor și să ceară recuperarea acestor prejudicii. Taxa de anulare în acest caz este de £10.00 pentru fiecare comandă;
5. În cazul anulării comenzii, suma de bani care a fost deja achitată este returnată plătitorului în termen de 3 zile lucrătoare cu reținerea costurilor suplimentare sau a penalităților ce intervin anterior anulării;
6. Tarifele Furnizorului sunt clar afișate pe paginile de internet specifice accesibile publicului și în listele de prețuri transparent expuse și se pot furniza cotații instante de preț înainte de momentul transmiterii comenzii online sau la cererea celor interesați.
7. Orice modificări de tarife se comunică cu minim 15 zile înainte de intrarea în vigoare și se comunică prin afișare publică sau notificare către Beneficiar;
8. Date fiind complexitatea operațiunilor, diferențele de greutate și dimensiuni dintre declarația inițială de la momentul transmiterii comenzii și recepționarea acesteia prin reprezentanți sau la punctele de lucru, cât și din cauza posibilității apariției costurilor suplimentare și penalităților adiacente expediției înregistrate pe parcursul execuției ei, companiile din grupul EASTLINES eliberează facturi în regim pro-forma până la momentul transmiterii către destinatar (momentul livrării și semnării de primire a trimiterilor);
9. Furnizorul are obligația să emită factura finală până pe data de 15 a lunii următoare celei în care are loc încheierea prestării serviciilor, conform legislației în vigoare;
10. Facturile pro-forma, factura finală, documentul de însoțire a expediției (AWB) cât și chitanțele aferente plăților înregistrate sunt remise Beneficiarului, după caz, prin reprezentanții Furnizorului, prin corespondență electronică sau pot fi puse la dispoziție pe internet, în contul de client al Beneficiarului;
11. Moneda admisă în care se achita tarifele și se încasează sumele ramburs este moneda țării în care se face efectiv plata (RON în România, GBP în Marea Britanie, EURO în alte țări din UE);
12. Modalitățile de plată ale tarifelor sunt numerar sau plata cu cardul bancar. Plățile prin ordin de plată bancar sau filă cec sunt posibile doar în cazul persoanelor juridice cu care există relații contractuale;
13. Costurile suplimentare și penalitățile sunt clar incluse în facturile pro-forma și în factura finală remisă Beneficiarului. Cuantumul acestora și situatiile în care acestea apar sunt public afișate pe website;
14. Cu excepția situațiilor în care plata serviciilor sau a costurilor suplimentare se efectuează la termen prin înțelegeri contractuale diferite, achitarea tuturor diferențelor de preț, a costurilor suplimentare și a penalităților imputate Beneficiarului trebuie sa se facă anterior transmiterii către destinatarul final sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil, prin adăugarea acestora ramburs, impunând destinatarului plata acestora la livrare;
15. Plata diferențelor de preț, a costurilor suplimentare și a penalităților se face pe parcursul derulării trimiterii la cererea Furnizorului: numerar, cu cardul de plata sau prin ordin de plată bancar;
16. În cazul în care Beneficiarul nu plătește valoarea facturilor la termenul convenit contractual, Furnizorul poate aplica penalități în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea scadentă și neachitată;
17. Costurile suplimentare (exprimate fără TVA) ce pot fi adăugate sau reținute plăților expedierilor, în situațiile obiective descrise, sunt:

a. £10.00 – pentru fiecare reprogramare a ridicărilor de la adresă sau a livrărilor la adresă a trimiterii, la orice expediții de colete sau plicuri, după eșuarea numărului de încercări posibile, din vina Beneficiarului;

b. £20.00 – pentru fiecare reprogramare a ridicărilor de la adresă sau a livrărilor la adresă a trimiterii, la orice expediții de paleți sau grupaje de marfă, dupa eșuarea numărului de încercări posibile, din vina Beneficiarului;

c. £15.00 – pentru deplasarea în interiorul zonei cu acces plătit din centrul Londrei (zona Congestion Charge și Ultra Low Emmision Zone) în intervalul în care aceasta este în vigoare, la cererea expresă a Beneficiarului;

d. £10.00/colet – pentru colete până în 30 kg greutate optimă, dacă se impune reambalarea unui colet impropriu ambalat, cu ambalajul rupt, deteriorat sau nesigilat și pentru care manevrarea prin lanțul logistic și transportul internațional nu pot fi executate fără această operațiune;

e. £20.00/colet – pentru colete (sau paleți) cu greutatea optimă peste 30 kg, dacă se impune reambalarea unui colet impropriu ambalat, cu ambalajul rupt, deteriorat sau nesigilat și pentru care manevrarea prin lanțul logistic și transportul internațional nu pot fi executate fără această operațiune;

f. £2.00/km – pentru deplasările către adrese din afara zonelor tarifare specificate în comandă, facturarea făcându-se doar pe turul deplăsarii, luându-se în calcul distanța dintre adresa specificată și punctul de lucru cel mai apropiat al Furnizorului;

g. £1.00/colet/zi – pentru depozitarea la punctul de lucru al Furnizorului a trimiterii până la recuperarea de destinatar, ulterior epuizării tuturor încercărilor de livrare posibile sau la cererea Beneficiarului;

h. £20.00/palet/zi – pentru depozitarea la punctul de lucru al Furnizorului a paleților până la recuperarea de destinatar, ulterior epuizării tuturor încercărilor de livrare posibile sau la cererea Beneficiarului;

i. alte costuri suplimentare impuse de specificul și complexitatea trimiterilor, stabilite ad-hoc de Furnizor și acceptate de Beneficiar, pentru comenzile agabaritice care nu pot fi procesate standard, coletele atipice sau cu conținut fragil (chiar dacă circulă pe propria răspundere a expeditorului).

18. Penalitățile (exprimate fără TVA) ce sunt impuse trimiterilor, ca urmare a neîndeplinirii unor condiții și din fapta Beneficiarului sunt:
a. £10.00 – în cazul înregistrării refuzului ridicării trimiterii, aceasta nefiind gata pregatită corespunzator, nefiind la adresa precizată sau nefiind conformă cu comanda transmisă (greutate, volum, număr colete, conținut etc);
b. £50.00 GBP/colet – în cazul în care coletul declarat Standard la momentul comenzii, ca având pana în 30 de kg greutate optimă (greutatea mai mare între greutatea reala și cea volumetrică) depășește greutatea volumetrică de 31 kg și nu mai poate fi acceptat la serviciul Standard, fapt constatat la recepționarea în depozit prin cântărire și măsurare.
19. În cazul în care se solicită plata serviciilor prestate la destinație, prin Ramburs (plata numerar la livrare, COD cash-on-delivery), atunci destinatarul expedierii este însărcinat să plătească și Beneficiarul este responsabil pentru informarea și organizarea acestei plați;
20. Nu sunt acceptate cu plata la destinație, prin Ramburs, trimiterile asigurate la valoarea declarată, trimiterile prin serviciile Express sau prin serviciile de tip Economic, acestea trebuind să fie achitate integral, maxim la momentul ridicării de la adresă;
21. Costurile legate de expedierile de import/export (ex. formalitățile vamale și taxele de import) sunt facturate Beneficiarului în cazul în care acestea au intervenit de-a lungul transportului.
22. Beneficiarul va despăgubi Furnizorul și pentru toate costurile suportate din momentul deschiderii, returnării sau distrugerii coletelor;
23. În situația în care destinatarul nu poate plăti sau refuză plata și încercările de livrare către acesta eșuează, trimiterea poștală va fi păstrată în custodia temporară a Furnizorului sau a sub-contractorilor săi pe parcursul a 7 zile lucrătoare de la data ultimei încercări (avizări), așteptându-se plata sumei ramburs restante;
24. În acest termen, Beneficiarul poate recupera personal trimiterea poștală de la punctul de lucru specificat de Furnizor, reprogramarea pentru livrare la adresă nemaifiind posibilă decât contracost;
25. Dacă plata și recuperarea trimiterii de către destinatar nu este posibilă în intervalul specificat (VI.23) Furnizorul va putea organiza returnarea trimiterii către expeditor sau va notifica Beneficiarul despre păstrarea la un sediu desemnat a trimiterii timp de 6 luni de zile, în funcție de acordul Beneficiarului;
26. Notificarea Beneficiarului se face telefonic sau prin email și depozitarea la dispoziția expeditorului sau a destinatarului se face cu perceperea costurilor suplimentare de depozitare (£1.00/zi calendaristică) începând din ziua notificării;
27. Dacă în acest timp Beneficiarul nu a revendicat trimiterea poștală și nu a achitat în întregime sumele restante (inclusiv depozitarea până în ziua revendicării), trimiterea în cauză va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea Furnizorului pentru acoperirea costurilor de transport și depozitare;
28. Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul cu privire la dreptul de retenție al Furnizorului asupra trimiterii sau partidei de mărfuri ce face obiectul prestării serviciilor, până la achitarea integrală a tuturor costurilor de transport, costurilor suplimentare sau a penalităților imputate. Dreptul de proprietate asupra acestor trimiteri nu poate fi invocat în recuperarea lor fără plata sumelor restante.

VII. DESCHIDEREA, RETURNAREA ȘI DISTRUGEREA TRIMITERILOR

1. Secretul trimiterilor este inviolabil;
2. Furnizorul nu va putea deschide trimiterea poștală, excepție făcând situațiile speciale prevazute în condițiile și urmând procedura legală descrise la punctul VII;
3. Furnizorul este împuternicit să refuze transportul continuu dacă, după acceptarea bunurilor se descoperă un motiv de excludere sau dacă există motive de presupunere a excluderii coletului de la expediere în conformitate cu respectarea restricțiilor de la punctul IV.
4. Acceptarea inițială a coletelor ce conțin bunurile excluse sau restricționate la punctul IV nu reprezintă o renunțare la procedura de verificare sau la decizia de excludere ulterioară de la transport;
5. În cazul în care trimiterile ce fac obiectul tranzitului internațional nu pot fi verificate ca respectând LISTA DE PRODUSE INTERZISE (punctul IV.2.A) de către reprezentanții Furnizorului la preluarea de la Beneficiar, acesta din urmă își exprimă acordul expres ca, din motive întemeiate ce țin de siguranța și legalitatea activității Furnizorului, să se scaneze, să se deschidă și să se inspecteze conținutul interior al trimiterii respective;
6. Acordul expres se referă, prin extindere, și la acțiunile oricăror autorități naționale sau internaționale, autorități vamale, fiscale, poliție sau similare;
7. Procedura de verificare a trimiterilor internaționale intervine doar din motive de securitate și nu încalcă în nici un fel secretul inviolabil al trimiterior poștale, nu este asimilată acesteia;
8. Expeditorul, care rămâne proprietarul trimiterii poștale până la livrarea la destinatar, este informat încă de la lansarea comenzii în legătură cu procedura de verificare și își exprimă în mod expres dorința ca procedura de verificare să fie parcursă de Furnizor, în condițiile specificate de acesta, această măsură fiind parte și condiție obligatorie a înțelegerii contractuale dintre părți.
9. Procedura de verificare a coletelor presupune scanarea prin mijloace și echipamente specifice, la punctele de lucru ale Furnizorului sau reprezentanților săi sau în alte incinte terțe specializate în aceste operațiuni;
10. În urma datelor obținute prin operațiunea de scanare, se poate proceda la deschiderea trimiterii suspecte și la inspectarea vizuală, pe bază de proces verbal simplu în prezența a trei reprezentanți ai Furnizorului;
11. În cazul în care încălcarea restricțiilor de conținut (LISTA PRODUSELOR INTERZISE) este evidentă, ca urmare a constatării imediate (olfactive, auditive, vizuale) procedura de verificare este imediată constatării, fără necesitatea scanării;
12. Procesul verbal de verificare și constatare ale conținutului trimiterii poate fi remis în copie și Beneficiarului, odată cu returnarea trimiterii ca neconforme sau cu notificarea autorităților cu privire la încălcarea legilor sau la cererea înaintată în scris de către Beneficiar, în termen de 14 zile lucrătoare (de la primirea cererii înaintate de Beneficiar în scris);
13. Constatările înregistrate în procesul verbal pot duce la:
a. resigilarea și continuarea procesului de trimitere a expedierii, conținutul acesteia respectând restricțiile și LISTA PRODUSELOR INTERZISE. În acest caz notificarea cu privire la verificarea conținutului se afișează vizibil exterior trimiterii, prin lipirea unui anunț specific;
b. notificarea autorităților legale cu privire la nerespectarea gravă a restricțiilor de conținut sau forma exterioară (arme, explozibili, droguri, substanțe interzise, material obscen, etc) și punerea trimiterii la dispoziția acestora odată cu înștiințarea Beneficiarului asupra acestui lucru;
c. resigilarea și returnarea trimiterii sau a părților de trimitere care nu respectă restricțiile de conținut (conțin produse specificate în LISTA DE PRODUSE INTERZISE) către expeditor în forma și cu conținutul inițial. Returnarea se face cu reținerea sau impunerea recuperării costurilor de transport tur-retur Beneficiarului, între adresa expeditorului și punctul de lucru al Furnizorului unde s-a constatat nerespectarea restricțiilor;
14. Costurile de transport tur-retur se calculează în funcție de prețurile locale sau obținând o cotație de preț din partea sub-contractorului folosit de Furnizor;
15. Deschiderea trimiterilor poștale poate fi facuta de Furnizor, în aceleași condiții, și pentru:
a. a asigura procesarea corectă a formalităților și documentelor vamale, în 14 zile de la notificarea scrisă sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă și verificarea autorităților vamale nu este iminentă;
b. a elimina orice riscuri ce pot afecta persoane, bunuri, proprietăți sau alte expedieri de către un colet care nu poate fi livrat sau este refuzat;
c. a afla conținutul și valoarea coletelor care nu pot fi livrate sau sunt refuzate și nu pot fi returnate, astfel încât coletul să poată fi distrus sau să intre în proprietatea Furnizorului după parcurgerea procedurii;
d. a identifica trimiterea în cazul în care eticheta nu este prezentă sau nu oferă detalii concludente necesare identificării, în 7 zile de la notificarea în scris sau telefonică a Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă;
16. În vederea eliminării riscurilor dacă bunurile sunt perisabile sau pentru orice motiv similar care periclitează baza logistică, sănătatea sau integritatea personalului, coletul poate fi imediat deschis fără notificare prealabilă;
17. Dacă, în conformitate cu VII.5 si VII.15-16 coletul nu poate fi livrat, returnat la Beneficiar sau acesta nu îl mai acceptă, Furnizorul va păstra coletul pentru o perioadă de 6 luni. Termenul de 6 luni se calculează de la data preluării coletului de la expeditor;
18. Dupa expirarea termenului menționat anterior, Furnizorul are dreptul să distrugă bunurile sau să intre în posesia lor pentru recuperarea cheltuielilor de transport sau depozitare, fără alte notificări; Depozitarea se face doar cu impunerea costurilor suplimentare pentru depozitare (1.00 GBP/zi);
19. Furnizorul poate distruge trimiterea poștala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu informarea Beneficiarului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz, contractul de prestări servicii încetează imediat prin denunțare unilaterală, fără returnarea plăților încasate pentru o astfel de trimitere.

VIII. DERULAREA SERVICIILOR

1. EASTLINES – serviciul de coletărie și transport folosește atât logistica proprie companiilor sale cât și o serie de servicii sub-contractoare, comisionari sau parteneri contractuali pentru a putea performa în activitatea sa de curierat de la ușă la ușă și transport internațional în Europa;
2. Serviciile prestate de Furnizor, fără plata costurilor suplimentare, acoperă:
a. organizarea generală a transportului, împreună cu toate aspectele specifice acesteia;
b. organizarea ridicării expedierii de la adresă, într-o singură încercare anunțată corespunzator Beneficiarului;
c. organizarea livrării la adresa specificată în comanda iar dacă destinatarul nu este găsit, reluarea ei în a doua încercare de livrare în același preț;
d. livrarea, cu scopul îndeplinirii obligației, oricărei persoane găsite la adresa destinatară, cu excepția cazurilor în care există un motiv plauzibil de a pune la îndoială dreptul acestei persoane de a prelua livrarea. În acest sens, nu este obligatorie verificarea identității acestei persoane pe baza unui act de identitate, se vor prelua doar numele și semnătura persoanei aflate la adresa de destinație;
e. păstrarea în siguranță sau returul la client a oricăror colete ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar, conform procedurilor stipulate de acest document;
3. Beneficiarul se obligă să fie la adresa de ridicare specificată pe tot intervalul orar precizat de serviciul ales, fără a putea restrânge acest interval;
4. Prin delegații sau sub-contractorii săi, Furnizorul are dreptul să refuze preluarea trimiterilor și onorarea comenzilor din partea Beneficiarului în următoarele cazuri:
a. comportament neadecvat sau injurios față de operatorii telefonici sau față de delegați sau sub-contractori;
b. expedierea sau parțile sale componente nu sunt gata la momentul stabilit pentru preluare sau la predare. Plicurile, coletele, paleții, partida de marfă nu sunt gata ambalate corespunzator, nu sunt bine închise și sigilate, nu au bine lipite etichetele cu detaliile complete ale destinatarului;
c. produsele fragile nu sunt bine ambalate, nu sunt corespunzator protejate și inscripționate cu mențiunea FRAGIL, există certitudinea că nerespectarea specificațiilor cu privire la ambalare poate duce la deterioararea produselor fragile;
d. există suspiciunea din partea operatorilor sau delegaților Furnizorului că expeditorul nu respectă restricțiile de conținut și nu declară conținutul adevarat sau complet al expediției sau ceea ce se intenționează a se trimite în expediția respectivă face parte din LISTA PRODUSELOR INTERZISE, cuprinse la IV.2.A. Furnizorul poate cere expeditorului deschiderea și verificarea conținutului, refuzul acestuia putând duce la anularea unilaterală a comenzii;
5. Prin delegații sau sub-contractorii săi, Furnizorul are dreptul să refuze predarea trimiterilor către destinatari în următoarele cazuri:
a. Beneficiarul nu achită integral tariful corespunzator stabilit, inclusiv în urma recalculării conform greutății reale și dimensiunilor identificate la recepția sau verificarea în depozitele Furnizorului;
b. sunt refuzate achitarea costurilor suplimentare și a penalităților impuse ca urmare a nerespectării clauzelor descrise la VI.18 si VI.19;
c. este refuzată plata sumelor rămase restante și specificate cu achitare ramburs la destinatar;
d. când, după preluarea coletelor, rezultă în mod neîndoielnic, în urma verificărilor specificate la punctul VII, că acestea conțin bunuri interzise la transport din LISTA DE RESTRICȚII și este parcursă procedura de returnare sau notificare a autorităților competente;
e. când, după preluarea coletelor, acestea au produs sau pot produce iminent pagube celorlalte expediții manevrate, mijloacelor de transport sau bazei logistice ale Furnizorului sau sub-contractorilor săi, pun în pericol sănătatea personalului implicat, atentează la protecția mediului, sunt contrare normelor de protecția muncii, prevenirea incendiilor, normelor sanitar-veterinare sau de sănătate publică. În acest caz se parcurge procedura imediată de distrugere a trimiterii cu notificare;
6. Preluarea expedierilor de la adresa Beneficiarului, în ziua și intervalul orar specificate la momentul lansării comenzii nu poate fi garantată;
7. Furnizorul va depune toate eforturile să respecte zilele și intervalele de orare specificate în comenzi și va notifica Beneficiarul în cazul în care apar situații punctuale obiective în cazul în care acestea nu pot fi onorate;
8. În cazul în care Furnizorul nu poate respecta ziua sau intervalul orar precizate în comanda, aceasta poate fi reprogramată fără costuri suplimentare, automat, în ziua următoare sau într-o altă zi convenabilă Beneficiarului;
9. Serviciile poștale și de curierat sunt asigurate atât în regim de coletărie de la ușă la ușă cât și prin preluarea în sau din puncte de lucru (Drop Off/Pick Up), după caz, la alegerea Beneficiarului sau de situațiile impuse;
10. Prin termenul “la ușă” se înțelege preluarea/predarea expedițiilor la limita proprietății clientului (poarta curții, ușa apartamentului sau în incinta specializată pentru astfel de cazuri, recepție, mail-room). Delegații Furnizorului nu au obligația și nu pot intra dincolo de aceste limite de proprietate;
11. În cazul în care delegați sau sub-contractori ai Furnizorului nu respectă aceste limitări de proprietate și, prin bunăvoința proprie, pot ajuta Beneficiarul dincolo de aceste limitări, aceștia o pot face doar în nume propriu, fără atragerea responsabilității legale a Furnizorului pentru incidente, deteriorări, sustrageri sau alte evenimente;
12. În cazul coletelor mai grele de 30 de kilograme greutate individuala și a expedițiilor voluminoase deservite de către un singur operator/curier, Beneficiarul se obligă să asigure ajutor în manevrarea și încărcarea/descărcarea expedițiilor și pe distanța dintre limita proprietății sale (“la ușă”) și mașina curierului ce deservește aceste comenzi.
13. În cazul trimiterilor agabaritice, cargo sau a paleților (și asimilat serviciului Economic), Beneficiarul are obligația să asigure manevrarea și încărcarea/descărcarea cu utilaje specifice (transpaleți, motostivuitor, etc), dacă nu s-a convenit și plătit asigurarea acestor servicii de către Furnizor sau să accepte descărcarea/încărcarea în zona și în condițiile logistice impuse de situația de la fața locului (acces camion, posibilități de manevrare cu utilaje, necesitatea manevrărilor manuale).
14. Trimiterile poștale aparțin expeditorului până în momentul predării lor la destinatar. Până în acest moment, doar expeditorul are dreptul de a modifica adresa înscrisă pe ele sau a specifica alte modificări;
15. Nu sunt acceptate retragerile ulterioare preluării. Odată ridicate, expedierile parcurg etapele logistice necesare până la livrare, fără a exista posibilitatea retragerii lor din acest proces. Expeditorul poate cere doar returnarea trimiterii, posibilă doar prin inserarea unei noi comenzi de retur, cu costuri întregi, în termenul de livrare și condițiile normale unei noi comenzi. Furnizorul are dreptul să rețină și costuri suplimentare înregistrate ca urmare a unor operațiuni specifice pentru o astfel de procedură.

IX. TIMPII DE LIVRARE

1. Furnizorul pune la dispoziție doar servicii de transport cu timp efectiv de livrare ne-garantat (Express, Standard, Economic, Cargo, XXL, Cargo paletizat);
2. Timpii de livrare sunt specificați și afișați corespunzător pentru fiecare dintre serviciile propuse de Furnizor și voluntar alese de Beneficiar la momentul comenzii;
3. În cazul serviciilor de transport cu timp de livrare ne-garantat, timpul estimat de livrare al expediției estimat la momentul comenzii nu este garantat și este orientativ, date fiind complexitatea operațiunilor, întârzierile sau situațiile obiective ce pot apărea în tranzitul internațional. Furnizorul face însă eforturi constante pentru păstrarea termenelor de livrare și pentru evitarea apariției întârzierilor;
4. La serviciile cu timp de livrare ne-garantat nu poate fi atrasă responsabilitatea Furnizorului și nu se pot cere despăgubiri în cazul întârzierilor apărute în cursul transportului și livrărilor la adresă;

X. ASIGURAREA

1. Fiecare trimitere este acceptată pentru preluare, transport și livrare numai cu declararea valorii totale a produselor expediate;
2. Costul asigurării trimiterilor este calculat în funcție de valoarea declarată, după cum urmează:
a. Cost £0.00 pentru trimiteri cu valoare declarată de până la £20.00/colet (plic, palet);
b. Cost de 5% din valoarea declarată pentru trimiteri cu valoare declarată mai mare de £20/colet (plic, palet);
3. Valoarea declarată maxim acceptată este de £500/trimitere. Nu sunt admise expedieri cu valoare totală ce depășește această sumă;
4. Fiecare trimitere și parte a unei trimiteri este acoperită de asigurare și posibilitatea despăgubirilor în caz de pierdere, furt, deteriorări sau daune în plafonul valorii declarate la momentul comenzii. Nu sunt acceptate și nu pot fi luate în calcul schimbări ale acestei valori declarate ulterior predării către Furnizor;
5. Furnizorul răspunde solidar împreună cu sub-contractorii și partenerii săi în caz de pierdere, sustragere, deteriorare parțială sau totală produse din vina sa pe parcursul preluării, manevrării, transportului, depozitării, sortării, distribuției sau livrării la adresă, de la momentul preluării expediției și până la predarea acesteia.
6. În cazul identificării pierderii, sustragerii sau deteriorărilor, din inițiativa Furnizorului sau ca urmare a înregistrării unei plângeri, se declanșează mecanismul de soluționare a reclamațiilor și investigația ce poate duce la decizia de despăgubire a Beneficiarului.

XI. MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR

1. Furnizorul a stabilit un mecanism de soluționare a plângerilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, sustragerea, distrugerea parțială, totală sau deteriorarea trimiterilor poștale precum și nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de despăgubire;
2. Obiectul plângerii îl poate constitui:
a. pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totală sau parțială a trimiterilor poștale;
b. nerespectarea timpului de predare a trimiterilor poștale, conform contractului și specificațiilor serviciului ales;
c. conduita profesională a reprezentanților Furnizorului;
d. orice alte obiecții referitoare la calitatea serviciilor prestate;
3. Furnizorul nu este obligat să ia în considerare o reclamație decât după momentul în care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport;
4. Termenul de depunere a plângerii adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii;
5. Notificările în legatură cu constatarea pierderii, lipsurilor, diferențelor de greutate, deteriorărilor vizibile (inclusiv la ambalaj) trebuiesc făcute încă din momentul livrării la adresă, menționându-se operatorilor acest fapt atunci când se semnează de primire;
6. Sustragerile din conținut, deteriorările și pagubele ascunse sau invizibile la prima vedere pot fi identificate ulterior și trebuiesc notificate Furnizorului în maxim 48 de ore de la primirea trimiterii (sau recuperarea) de către destinatar;
7. Notificările către Furnizor, înregistrate după depășirea termenului maxim de 48 de ore, duc implicit la declinarea responsabilității acestuia, indiferent de motivele invocate de Beneficiar;
8. Beneficiarul nu poate invoca imposibilitatea notificării din cauza lipsei destinatarului de drept la momentul livrării la adresă, verificarea integrității și a conținutului putând fiind făcute de persoana care primește și semnează efectiv expediția;
9. Beneficiarul (expeditorul, destinatarul sau terța persoană care lansează comanda), nemulțumit de serviciile oferite sau păgubit în urma transportului, poate formula o plângere scrisă, completând FORMULARUL DE PLÂNGERE (Claim Form) specific;
10. Plângerile se înaintează numai prin FORMULARUL DE PLÂNGERE care poate fi accesat și descărcat pe website-ul Furnizorului sau poate fi cerut direct acestuia și trimis prin email. Nu pot fi considerate plângerile depuse în afara acestui formular;
11. FORMULARUL DE PLÂNGERE trebuie sa fie înaintat Furnizorului, în termen de 6 luni calendaristice de la data depunerii trimiterii, prin una din urmatoarele modalități:
a. prin poștă, cu confirmare de primire la sediul social al Furnizorului;
b. prin e-mail pe adresa specială [email protected];
c. în persoană la adresa sediului social al Furnizorului;
12. Împreună cu FORMULARUL DE PLÂNGERE, reclamantul trebuie să depună/trimită toate documentele aferente fundamentării pretențiilor și necesare investigațiilor și analizei complete a reclamației. Acestea sunt atașate și specificate în FORMULARUL DE PLÂNGERE, după cum urmează:
a. proces verbal de constatare a lipsei sau deteriorării la momentul livrării încheiat de curier/operator sau poze detaliate care arată deteriorările reclamate;
b. dovada notificării în maxim 48 de ore de la predarea trimiterii către destinatar asupra lipsurilor sau deteriorărilor;
c. lista de inventar a conținutului și descrierea detaliată a produselor interioare trimiterii, cu specificarea celor care lipsesc;
d. documente doveditoare a valorii totale declarate a trimiterii (facturi, chitanțe, bonuri de casă, confirmări de plată, etc) sau a produselor deteriorate;
e. în cazurile specificate de Furnizor, ambalajul folosit sau produsele deteriorate în cauză pentru expertiză;
13. Lipsa unora dintre documentele sau dovezile necesare investigației duce la declinarea responsabilității din partea Furnizorului, ca urmare a faptului că plângerea este neconcludentă, nu este susținută cu dovezi sau valoarea declarată nu poate fi demonstrată în forma legală cerută;
14. Reclamația înaintată Furnizorului va fi înregistrată și reclamantului i se va comunica numărul de înregistrare, pentru conformitate și referința în corespondența ulterioară; Comunicările Furnizorului în legătură cu plângerea înaintată vor fi transmise Beneficiarului întotdeauna prin e-mail, specificând și numărul de înregistrare;
15. Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația în termen de 30 de zile calendaristice de la data introducerii acesteia;
16. Dacă în termenul de 30 de zile calendaristice plângerea depusă de reclamant nu se soluționează sau se soluționează nesatisfăcător pentru Beneficiar, acesta are deschisă calea contestației sau a acțiunii în instanță, așa cum prevede legislația în vigoare.

XII. PROCEDURA DE DESPĂGUBIRE

1. În cazul în care plângerea este considerată întemeiată și în urma investigațiilor se dă curs acesteia și câștig de cauză reclamantului, ca urmare a dispozițiilor legale sau a înțelegerilor contractuale, suma admisă pentru despagubire va fi remisă acestuia, în totalitate, prin cec sau transfer bancar, indiferent dacă reclamantul este personă fizică sau juridică; Plata se face în termen de 30 de zile de la data deciziei de despăgubire comunicată reclamantului;
2. Furnizorul plătește despăgubiri în funcție de valoarea declarată a trimiterii (și implicit a asigurării plătite) după cum urmează:
a. în caz de pierdere totală (dispariție, sustragere):
– în cuantum de până la întreaga valoare declarată pe colet, în funcție de decizia de despăgubire și documentele aferente plângerii;
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A și IV.2.B;
b. în caz de distrugere totală a conținutului (daună totală):
– în cuantum de până la întreaga valoare declarată pe colet, în funcție de decizia de despăgubire și documentele aferente plângerii;
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctul IV.2.A, IV.2.B și IV.2.C.a;
c. în caz de sustragere din interior, deteriorare parțială (internă sau externă):
– în cuantum procentual din valoarea declarată pe colet, pentru partea sau produsele lipsă, distruse sau deteriorate. Decizia de despăgubire va lua în calcul greutatea lipsă, gradul de deteriorare dovedit și valoarea produselor demonstrată de documentele aferente plângerii;
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £50.00/colet pentru piese de mobilier asamblate (altele decât cele plat-ambalate „flat-pack”), canapele, fotolii, paturi, dormeze, saltele sau alte piese de mobilier ce presupun prezența la manevrare a cel puțin 2 persoane (punctul IV.2.C.b);
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £100.00/colet pentru electrocasnice mari (bunuri albe/white goods) – frigidere, congelatoare, mașini de spălat, cuptoare, aragaze, mașini de spălat vase, cuptoare cu microunde (punctul IV.2.C.b);
– în cuantum procentual în funcție de deteriorare până la suma maximă plafon de £200.00/colet pentru televizoare de orice fel, inclusiv cu ecrane LCD, ecrane cu plasmă, digitale, monitoare, laptopuri, calculatoare tip desktop, tablete, monitoare, ipad, smartphone, telefoane mobile (punctul IV.2.C.b);
– în cuantum de £0.00 pentru produsele identificate la punctele IV.2.A, IV.2.B și IV.2.C.a;
3. Pentru cazurile mai sus menționate, în afara despăgubirilor prevăzute, se restituie reclamantului și sumele tarifare standard încasate, echivalente trimiterii pierdute sau total distruse sau doar a părților din trimitere pierdute, sustrase sau total deteriorate, după caz;
4. În urma deciziei de despăgubire nu pot fi returnate costurile suplimentare, penalitățile impuse și costul asigurării la valoare declarată platite, sumele returnate referindu-se strict la tarifele achitate pentru serviciile poștale sau de transport internațional prestate;
5. În vederea primirii despăgubirii decise, Beneficiarul persoană juridică trebuie să emită o factură fără TVA, în valoarea totală specificată a despăgubirii, menționând în factură numărul de referința al plângerii cât și detaliile sale bancare;
6. Persoanele fizice, îndreptățite să primească despăgubiri în urma unei plângeri, trebuie să indice Furnizorului detaliile bancare pentru efectuarea plății;
7. În cazul în care reclamanții nu revin cu facturile specificate (persoane juridice), conform procedurii, sau detaliile bancare necesare plăților în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei de despăgubire, Furnizorul va considera această atitudine ca reprezentând o renunțare tacită a Beneficiarului la drepul de despăgubire și la suma aprobată în acest sens, plata fiind anulată unilateral;
8. Conform legislației și prevederilor acestor termeni contractuali dintre Furnizor și Beneficiar, Furnizorul este total exonerat de răspundere și nu va acorda despăgubiri dacă:
a. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau a omisiunii sau acțiunii uneia dintre părți: expeditor, destinatar, Beneficiar al comenzii sau a reprezentanților acestora implicați în anumite operațiuni;
b. paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terțe persoane pentru care Furnizorul nu este chemat potrivit legii să răspundă (vamă, instituții legale, etc – sunt excluși sub-contractorii sau partenerii direcți pentru care Furnizorul răspunde solidar cu aceștia);
c. trimiterea a fost primită fără obiecții și fără notificare în maxim 48 de ore de la semnarea de primire de către destinatar;
d. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră (război, accident, embargo, ș.a.) sau a cazului fortuit (cutremur, furtună, inundație, ș.a.), situație în care Beneficiarul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția costurilor suplimentare, penalităților sau a tarifului de asigurare;
e. paguba s-a produs din vina mărfurilor care prin natura lor favorizează spargeri, scurgeri, ruginire, autoaprindere, descompunere, perimare, acțiunea paraziților sau deteriorările sunt de natură magnetică sau electrică, ștergerea înregistrărilor electronice sau a imaginilor.

XIII. OBLIGAȚII FURNIZOR. LIMITELE DE RĂSPUNDERE

1. Furnizorul răspunde, după cum urmează, din momentul acceptării trimiterilor Beneficiarului pentru expediere până la livrarea la destinatar:
a. pentru pierdere sau deteriorare a bunurilor în timpul expedierii interne, în România, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului Romaniei nr. 31/2002, completate cu celelalte dispoziții legale în vigoare;
b. pentru pierdere sau deteriorare a bunurilor în timpul expedierii internaționale sau pe teritoriul Marii Britanii, conform prevederilor CMR pentru transportul rutier internațional și ale Convenției de la Varșovia, a Convenției de la Montreal pentru transportul aerian sau a prevederilor OFCOM ale Regatului Unit;
2. Furnizorul nu este responsabil și nu îi sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată, deteriorată sau nelivrarea coletului;
3. Răspunderea pentru pierderea, sustragerea sau deterioarea bunurilor este, în plus față de cazurile reglementate legal, exclusă dacă:
a. trimiterea este exclusă de la expediere în conformitate cu prevederile capitolului IV (LISTA DE RESTRICȚII) sau răspunderea Furnizorului este limitată de aceste prevederi (IV.2.B si IV.2.C);
b. pagubele sunt cauzate de fapta expeditorului, de acte sau omiteri ale Beneficiarului, destinatarului, sau agenților lor;
4. În cazul în care Furnizorul va transmite obligația unor anumite operațiuni către o terță persoană (sub-contractor sau partener contractual), răspunderea pentru eventualele daune cauzate Beneficiarului va rămâne în sarcina Furnizorului.

XIV. TERMENI FINALI

1.Beneficiarul nu poate contesta sau înregistra plângeri împotriva acestor termeni și condiții contractuali;
2. Prevederile prezente sunt anulate doar de o decizie judecatorească sau numai dacă Furnizorul recunoaște ca deplin justificată o anumită modificare;
3. Acordurile divergente sunt valide numai dacă sunt facute în scris. Această cerință ce impune forma scrisă nu poate fi eliminată verbal;
4. Locul realizării și al jurisdicției este sediul Furnizorului de servicii care acceptă comanda Beneficiarului;
5. Orice contingente ce nu sunt prevăzute de acești termeni generali sunt, în baza sistemului legal ce se aplică, acoperite de orice dispoziții ce se încadreaza mai bine ca sens și scop în contingența respectivă;
6. Legislația aplicabilă este aceea a țării în care se află sediul social al Furnizorului de servicii. Expedițiile internaționale vor fi subiectul dispozițiilor CMR sau ale Convenției de la Varșovia/Convenției de la Montreal;
7. EASTLINES LIMITED este companie cu răspundere limitată (LTD) înmatriculată în Marea Britanie și se supune legislației și autorităților engleze. Pentru acțiuni în instanță poate fi citată în instanțele din Anglia (England) sau Țara Galilor (Wales). Citațiile se primesc la sediul social (registered office) din UNIT 9 BARRATT WAY, HARROW, HA3 5TJ.